Thank you for visiting
You need Java to see this applet.
Copyright 2004-2020 by Diane Phuong-Dai Nguyen . All Rights Reserved
Nối mạng - Links
Free Book! click here
1CD= $10;  5CDs = $30
click on CD covers to listen to
songs & to buy individual tracks
Bài Giảng Hàng Tuần
Cám ơn quý khách đã ghé thăm.  Nguyện xin
ơn lành của Chúa Jêsus Christ ở cùng quý vị luôn
Cậy ơn Chúa, Phương Đài  mong
được góp phần ca ngợi Chúa, chia sẻ,
củng cố niềm tin, và rao truyền
Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa Cứu Thế
Jêsus Christ đến cho đồng bào người
Việt thân yêu.

"Hãy bước đi trong sự yêu
thương, giống như Đấng
Christ đã yêu chúng ta
".
(Ê-phê-sô 5:2)

"..and live a life of love, just as
Christ loved us and gave himself
up for us as a fragrant offering
and sacrifice to God."
(Ephesians 5:2)
GFA - Tin Lành cho Châu Á
Tin lnh Vietnam
Tin Lành Hy vọng
Giáo Hạt Tin Lành VN
Liên Hữu Báp Tít VN
Cơ Đốc Nhân
Đường Hy Vọng
Sống Đạo Online
Nếp Sống Gia Đình
Các Hội Thánh Việt C&MA
Các Hội Thánh Việt Báp Tít
The Neo Digits
International Justice Mission
-Kinh Thánh Việt Ngữ
-Kinh Thánh Anh Ngữ


Dâng Hiến Hết Lòng
(Rev. Nguyễn Trọng Vinh)
www.Vietnamesehope.org
To order CD
email to Phương Đài here:
Modern Orginal Christian  
Contemporary music with uplifting
songs in Vietnamese and English
by
Diane Phuong-Dai Nguyen
for:
Church worship, Evangelical Outreach,
Individual, Family, Teens, & Children....