Click on one of the tracks below to hear a sample.
Đời Con Đây
Chớ Lo Phiền Chi Hết
Con Xin Hầu Việc
Yêu Như Cha Đã Yêu Con
Ca Ngợi Ngài
Đấng Chăn Giữ Tôi Ơi
Con Ong Lu Bu
Môt Trời Thương
Tnh Yêu Thiên Thượng
Busy Bee
Price for each:
Con Ta On Cha CD is $7
Con Ta On Cha Songbook is $10
Home               Contact Us                 About Us