Home               Contact Us                 About Us
15 of Our Native-Missionaries & 15 of our Việt-Missionaries (whom we support)
Into the most unreached area of the world, far in Asia,
Our missionaries go, help the lost ones there to know:
Of The Lord Jesus Christ -- The Only Savior of all mankind.
Despise hardship and persecution the missionaries face,
To Christ and love, they just gladly obey.
May we lift them up in prayers each day,
Dear God, protect them each step of the way,
Bring Your salvation unto the lost. I pray.
--p.d.n--
Those who lead many to righteousness, like the stars
for ever and ever.
(Daniel 12:3)
Những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng
như các ngôi sao đời đời mãi mãi.
(Đa-ni-ên 12:3)
There are more pictures & names of our Viet Missionaries that
are not shown in this page .
Pictures are not posted for
someone who serves in Malaysia.
Hình ành from  Mongolia
Các Ân Nhân
Còn nhiều Truyền Đạo Tình Nguyện người Việt đang dấn
thân hầu việc Chúa trong vòng những đồng bào sắc
tộc tại quê nhà Việt Nam, chúng tôi tạm chưa nêu tên hay
hình ảnh của họ ra đây.  Xem tiếp trang
TruyềnGiáoVN
TruyềnGiáoVN