Viet voluntary missionary work & Evangelical outreach to the hard-to-reach Tribal villages & minority outcast
communities in VietNam.  
Hình ảnh các Giáo Sĩ Tình Nguyện người Kinh, các Mục sư Truyền đạo dân tộc, và các nhân sự dấng thân vào
các buôn làng mang Tin Lành, KinhThánh , và gạo cứu đói trợ giúp cho tín hữu dân tộc nghèo tại Việt Nam.
1 trong những thiếu nhi mồ
côi và tàn tật đang nhận gạo.
Home               Contact Us                 About Us
Những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng
như các ngôi sao đời đời mãi mãi.
(Đa-ni-ên 12:3)
Còn nhiều Truyền Giáo Tình Nguyện người dân tộc
tiểu số, ..
đang dấn thân hầu việc Chúa trong vòng
những đồng bào sắc tộc tại quê nhà Việt Nam, chúng
tôi tạm chưa nêu tên hay hình ảnh của họ ra đây.
Nhà nguyện tại cao nguyên
Các bạn thiếu nhi
Thiếu nhi Stiêng vùng biên giới
Nụ cười vui
vì hôm nay..có nồi cơm
Thiếu nhi sắc tộc
nhận quà Trung Thu
Chiếc Hon-đa cũ mượn
cho các Giáo sĩ dùng đi TG
Giáo Sĩ và thiếu nhi sắc tộc
Giáo sĩ người Kinh Cầu nguyện
cho người dân tộc tin nhận Chúa
Thiếu nhi sắc tộc nhận quà
Mission work in VietNam: page 1 of 5 pages