To order CD by Phone, call:
Đặt mua qua điện thoại xin gọi:  (925) 829-3348

You may make your payment after receiving your ordered items
Quý khách có thể nhận hàng trước rồi trả tiền sau
Home               Contact Us                 About Us
- db For Him Music -
Mua trọn bộ 5CDs = giá đặc biệt $30
(bao gồm cước phí trong Hoa Kỳ)
Printed P.O. Box address on our CDs is no longer valid. To contact us, please use the below address. Thank you.
Lưu ý: Điạ chỉ P.O. Box trên CD không còn hiệu lực. Xin liên lạc với chúng tôi, theo điạ chỉ dưới đây. Rất cảm ơn.

To order CD by E-mail: Send an email with your name, address, item's name & quantity  request to:
Đặt mua qua thư tín: Ghi tên họ, địa chỉ, số lượng mặt hàng đặt mua và E-mail đến:
Email to Phương Đài here:
TruyềnGiáoVN

Trong và ngoài HoaKỳ:
Giá
10 usd
Bao gồm bưu phí
$10
$10
$7
$9
Copyright 2004-2012 db for Him. All Rights Reserved
$10
$8
$8
New Release! Vol. 04
Vol. 03
Vol. 02
Vol. 01
Vol. 00
You need Java to see this applet.